Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen
De Adviesraad bestaat uit tenminste 9 leden. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, en worden door de leden gekozen.

De leden van de Adviesraad zijn allen actieve en betrokken burgers uit en bij de Hoogeveense  samenleving. Zij hebben of kunnen netwerken opbouwen en onderhouden met de cliënten van de WMO en de Jeugdwet maar ook met belanghebbende organisaties. Natuurlijk is het ook belangrijk dat de leden enige kennis en/of ervaring hebben met de WMO of Jeugdwet. Duidelijkheidshalve zij hierbij vermeld dat de Adviesraad GEEN individuele cases behandelt. Veel leden zitten namens de Adviesraad in verschillende werkgroepen of andere organisaties. Te denken valt aan b.v.  de vervoersstroom DE BIJ, Beschermd wonen, GGZ, Cliëntenraad Sociale Zekerheid etc.

Zittingsduur Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen
De leden van de Adviesraad worden voor een periode van vier jaar benoemd en zijn voor nog een periode van vier jaren herbenoembaar.

Taken van de Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen

 • Onderhandelen en overleggen over het te voeren beleid en de uitvoering van de WMO en de Jeugdwet
 • Er op toezien dat belanghebbenden bij de WMO en de Jeugdwet optimaal betrokken zijn/worden bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid.  Dit krijgt gestalte door het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen door de raad aan het College van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen al of niet na  consultering van specifieke kennis
 • Regelmatig overleg met de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders
 • Het onderhouden van contacten van de uitvoering van de wetten b.v. door zitting te nemen in werkgroepen etc.

Leden Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen

 • Voorzitter: mevr. H. Mastwijk
 • Secretaris: dhr. G. Jonker
 • Penningmeester: mevr. I. Oosting
 • Leden:
  • Dhr. J. Veltman
  • Mevr. E. Bakker
  • Dhr. H. van de Weg
  • Dhr. F. Jansen
  • Dhr. H.H.F. Gierveld
  • Dhr. M. Oosterhof
  • Mevr. M. Daamen
  • Mevr. H. Robijn

> Heb jij interesse om lid te worden van de Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen, neem dan contact op via het contactformulier op de website.