Hoe is de Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen ontstaan

In 2014 heeft de overheid regels gemaakt die gelden voor de inwoners van elke gemeente. Deze regels zijn neergelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Diezelfde overheid vond het ook heel erg belangrijk dat diezelfde inwoners konden meepraten en meedenken over de uitvoering van de wetten die eigenlijk voor hen gemaakt zijn. Ook dit gegeven is expliciet vermeld in de wet.
Daarom is binnen de gemeente gewerkt aan een mogelijkheid om de burgers nauwer betrokken te laten geraken bij de totstandkoming en uitvoering van die wetten. De gemeente Hoogeveen heeft de oprichting en de werking van de Adviesraad beschreven in de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen.

Ziehier, de Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen zag het levenslicht

De Adviesraad is tot stand gekomen door de oprichting van een Stichting. Deze Stichting is per notariële akte opgericht. In deze akte staat wat de Adviesraad zoal behoort te doen. De wijze waarop de Adviesraad haar taak moet uitvoeren wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement. Voor de samenstelling, zittingsduur en de taken van de Adviesraad  klik hier.

Vergaderingen

De Adviesraad vergadert minimaal zes keer per jaar. Ook is er regelmatig overleg met de Gemeenteraad en/of het College van Burgemeesters en Wethouders.

Tot slot

U ziet dat de Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen een heel belangrijk orgaan is in de gemeente Hoogeveen voor alle inwoners en de mensen die op een of andere manier iets te maken hebben met de WMO of Jeugdzorg.