Jeugdwet

Enkele jaren geleden hebben er een aantal veranderingen plaatsgevonden ten aanzien van de jeugdzorg in Nederland. Taken die onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vielen, zijn grotendeels overgeheveld naar een nieuwe wet: de Jeugdwet.
In deze Jeugdwet staat dat de gemeente de meeste zorg en hulp voor kinderen en jeugdigen voorziet. Het doel van de wet is om versnippering van de zorg voor de jeugd tegen te gaan en de zorg en hulp dichter bij het gezin te organiseren.
Een ander deel van de zorgtaken voor kinderen en jongeren wordt geregeld door de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Hieronder lees je meer over de indeling van jeugdzorg in Nederland.

Hoe is de jeugdzorg georganiseerd?

De meeste kinderen en jongeren onder de 18 jaar die hulp, zorg of ondersteuning nodig hebben, krijgen  te maken met de Jeugdwet. Hieronder wordt uitgebreider besproken welke zorgvormen hieronder vallen:

  • Zorg en hulp bij opvoedingsproblemen. Hieronder valt bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp en pleegzorg
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Ook in het kader van jeugdstrafrecht. Hieronder valt bijvoorbeeld behandeling van psychische problemen, dyslexiezorg, verblijf in een instelling maar ook forensische zorg
  • Zorg bij een lichamelijke of verstandelijke beperking
  • Individuele begeleiding en dagbesteding in groepsverband
  • Vervoer bij begeleiding en vervoer naar een instelling (onder voorwaarden)
  • Persoonlijke verzorging zoals hulp bij het opstaan, wassen en aankleden
  • Kinderbescherming en jeugdreclassering
  • Gesloten jeugdzorg

Elke gemeente regelt jeugdhulp op haar eigen wijze. Toegang geschiedt via een jeugd-of wijkteam of via een Centrum voor Jeugd en Gezin.  Een school, huisarts of jeugdarts kunnen eventueel ook doorverwijzen naar de juiste instanties. 

Hebt u vragen over de opvoeding van uw kinderen?
Dan kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin te Hoogeveen –  telefoon 0528-233049.
Ook als jongere kun je hulp krijgen als je niet lekker in je vel zit of problemen hebt.

Adviezen Jeugdzorg gemeente Hoogeveen

Bekijk hier de adviezen Jeugdzorg die uitgebracht zijn door de gemeente Hoogeveen.