De Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen heeft over 2021 een jaarverslag geschreven. Deze is als een PDF te lezen en hieronder.

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van 2021 van de Stichting ASDH Sociaal Domein Hoogeveen (ASDH).

In dit jaarverslag wil de ASDH verantwoording afleggen over haar activiteiten in 2021.

Dit verslag wordt toegezonden aan het College van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, de gemeenteraad, buurthuizen, gezondheidscentra, bibliotheek etc. Het jaarverslag is ook voor inwoners van de gemeente Hoogeveen en andere belangstellenden te verkrijgen via info@ASDHsociaaldomeinhoogeveen.nl.

In dit verslag geeft de ASDH een overzicht van de werkzaamheden in het verslagjaar:

 1. Een overzicht van de samenstelling ASDH
 2. Een overzicht van de vergaderfrequentie
 3. Een overzicht van de activiteiten
 4. Een overzicht van de uitgebrachte adviezen, al of niet gevraagd
 5. De wijze van informatievoorziening

Stichting

In 2014 heeft de overheid regels gemaakt die gelden voor de inwoners van elke gemeente. Deze regels zijn neergelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Diezelfde overheid vond het ook heel erg belangrijk dat diezelfde inwoners konden meepraten en meedenken over de uitvoering van de wetten die eigenlijk voor hen gemaakt zijn. Ook dit gegeven is expliciet vermeld in de wet.

Daarom is binnen de gemeente gewerkt aan een mogelijkheid om de burgers nauwer betrokken te laten geraken bij de totstandkoming en uitvoering van die wetten. De gemeente Hoogeveen heeft de oprichting en de werking van de Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen (ASDH) beschreven in de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen.

De ASDH is tot stand gekomen door de oprichting van een Stichting. Deze Stichting is per notariële akte opgericht. In deze akte staat wat de ASDH zoal behoort te doen. De wijze waarop de ASDH haar taak moet uitvoeren wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

De Stichting Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland onder nummer 04083825.

Missie

Kwetsbare medeburgers moeten zo goed mogelijk zelf de regie over hun leven blijven voeren, liefst op eigen kracht, met eigen middelen en/of met hulp uit eigen kring. Als dat niet kan dient professionele ondersteuning hen tijdelijk of, indien echt nodig, blijvend, te helpen om volwaardig in de maatschappij mee te doen.

Als belangrijke gesprekspartner voor de inwoners van de gemeente Hoogeveen, spreekt de ASDH de gemeente aan op haar taak om goed te zorgen voor haar inwoners. De ASDH wil het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en van de Jeugdwet kritisch volgen en signalen van ontevredenheid onder de aandacht brengen, daarbij gebruik makend van haar recht en haar taak, om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over (bijsturing van) het beleid. Ook geeft de ASDH desgevraagd advies aan de gemeente (via College van Burgemeester en Wethouders) om het beleid en de uitvoering te verbeteren. Alles moet erop gericht zijn te voorkomen dat kwetsbare inwoners tussen wal en schip vallen, door bijvoorbeeld niet die hulp te krijgen die noodzakelijk is, om volwaardig aan het maatschappelijk en sociaal leven te kunnen deelnemen.

Doelstelling en taak

In artikel 2 van haar statuten is de doelstelling van de ASDH als volgt geformuleerd: “Het bewerkstelligen dat belanghebbenden bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het WMO & Jeugdzorgbeleid”. Zij is een overleg- en adviesorgaan tussen de gemeente en de burgers. De leden van de ASDH houden contact met de belanghebbenden en gebruikers die de ASDH voeden met informatie, klachten en/of suggesties. De ASDH ziet het als haar taak om, vanuit een onafhankelijke positie, optimaal betrokken te zijn bij voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid in WMO en Jeugdwet. Ook wenst de ASDH bij te dragen aan de totstandkoming en/of verbetering van het beleid op genoemde terreinen. Ook wil zij overleg en samenwerking bevorderen tussen de organisaties die met genoemde wetten te maken hebben.

Samenstelling

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, en worden door de leden gekozen.

Voorzitter: W.L.M. Mastwijk
Secretaris: F. Jansen
Penningmeester: L. Bremer
Algemene leden: J. Veltman, Mevr. E. Bakker, Dhr. H. van de Weg, Dhr. R.E.J. Bras, Dhr. H.H.F. Gierveld, Dhr. G.J. Walda                                           

De leden van de ASDH worden voor een periode van vier jaar benoemd en zijn voor nog een periode van vier jaren herbenoembaar.

In de vergadering van februari is afscheid genomen van dhr. J. Nijmeijer, onder een grote dankzegging van hem. Hij heeft acht jaar in de ASDH gezeten.

Eind 2021 is de vacature voor lid ASDH uitgezet in verband met de aftreding van meerdere leden in 2022. Er zijn meerdere reacties geweest en deze personen zijn op gesprek geweest of komen begin 2022 op gesprek. December 2021 is de secretaris ernstig ziek geworden en tijdelijk gestopt bij de ASDH.

De leden van de ASDH zijn allen actieve en betrokken burgers uit en bij de Hoogeveense samenleving. Zij hebben of kunnen netwerken opbouwen en onderhouden met de cliënten van de WMO en de Jeugdwet maar ook met belanghebbende organisaties. Natuurlijk is het ook belangrijk dat de leden enige kennis en/of ervaring hebben met de WMO of Jeugdwet. Duidelijkheidshalve zij hierbij vermeld dat de ASDH geen individuele cases behandelt. Veel leden zitten namens de ASDH in verschillende werkgroepen of andere organisaties. Te denken valt aan b.v.  De vervoersstroom DE BIJ, Beschermd wonen, GGZ, Cliëntenraad Sociale Zekerheid etc.

De notulen werden opgesteld door mevr. R.A. Doorten van een extern en onafhankelijk bureau. Zij verzorgde ook het secretariaat en een deel van de uitvoering van de PR voor de ASDH. Eind 2021 heeft zij afscheid genomen na een 9-jarige loopbaan bij de ASDH en is bedankt voor haar inzet voor de ASDH.

Werkzaamheden

De ASDH vergaderde in 2021 regulier negen (9) keer en twee (2) keer een kort overlegmoment. Vanwege Covid-19 zijn de vergaderingen gevoerd via Teams.

Bij de vergaderingen zijn de beleidsmedewerkers van de Gemeente Hoogeveen dhr. A. Overgoor en dhr. W. van Houten aanwezig om verschillende zaken m.b.t. de WMO en Jeugdzorg toe te lichten en door de leden van de ASDH kunnen vragen gesteld worden. Ook zijn in meerdere vergaderingen de wethouders Mevr. J. Tabak en Dhr. W. Ten Kate aanwezig.

Werkzaamheden van de ASDH zijn o.a.:

 • Overleggen over het te voeren beleid en de uitvoering van de WMO en de Jeugdwet.
 • Er op toezien dat belanghebbenden bij de WMO en de Jeugdwet optimaal betrokken zijn/worden bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid. Dit krijgt gestalte door het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen door de raad aan het College van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen al of niet na consultering van specifieke kennis.
 • Regelmatig overleg met de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders
 • Het onderhouden van contacten van de uitvoering van de wetten b.v. door zitting te nemen in werkgroepen etc.

Sprekers

Om tot correcte informatie te komen voordat een advies gegeven kan worden, worden er regelmatig sprekers uitgenodigd, zoals:

 1. J. Tabak & Dhr. W. ten Kate > heeft informatie gegeven over de voortgang van het Herontwerp Sociaal Domein
 2. E. Knapen > heeft de Nota Volksgezondheid gepresenteerd met als onderwerp Positieve Gezondheid
 3. J. Tabak > heeft een toelichting gegeven over de 1e wijziging verordening WMO 2020
 4. L. Pronk-Tijmens > Evaluatie contract SWW

Commissies

Binnen de ADSH zijn enkele vaste werkgroepen / projectgroepen / commissies waarin enkele leden zitten:

 • ALI (opvolger HATI): L. Bakker, L. Bremer
 • Vervoersstroom DE BIJ: L. Bremer
 • Beschermd wonen: H. Gierveld
 • GGZ: R. Bras
 • Regiegroep Sterke basis: Mastwijk
 • Zorgloket: H. Gierveld, L. Bakker
 • Cliëntondersteuning: H. Gierveld, L. Bakker, G. Walda
 • Werkgroep: Lokaal Preventie akkoord: J. Veltman, L. Bremer

Onderwerpen

Om een indruk te geven van de onderwerpen die zoal aan de orde zijn gekomen in de vergaderingen hierbij een opsomming:

 • Herontwerp Sociaal Domein
 • Inclusie
 • Beschermd Wonen
 • Optimaal Leven
 • Financieel tekort
 • Safe Streets
 • Positieve Gezondheid
 • Moeders van Hoogeveen
 • Mobility Mentoring
 • Samenwerking “wijkdiensten nieuwe stijl”
 • Jeugdhulp verordening en beleidsregels
 • Project tegen eenzaamheid
 • Wijkteams nieuwe stijl

Voornoemde onderwerpen zijn desgevraagd in de vergaderingen van de ASDH toegelicht door de betrokken medewerk(st)ers uit de ambtelijke organisatie en door belanghebbenden.

Hun bereidheid en openheid over deze onderwerpen wordt door de ASDH op waarde geschat en op hoge prijs gesteld. 

De ASDH houdt de vinger aan de pols op veel terreinen binnen het Sociaal Domein en wil daarin een kritische en sturende taak blijven vervullen. De ASDH was verheugd te mogen vernemen van de nieuw aangetreden wethouders, verantwoordelijk voor het Sociaal Domein, dat zij beiden ernaar streven dat de ASDH wordt meegenomen binnen het proces van transformatie binnen het Sociaal Domein waartoe inmiddels de eerste stappen zijn gezet.

In de contacten met de ambtelijke organisatie zijn en worden ook de zorgen uitgesproken, die op enkele gebieden nog bestaan. Met instemming constateert de ASDH, dat er, zoals aangegeven wordt, sprake is van een lerende ambtelijke organisatie.

Werkbezoeken

Vanwege Covid-19 zijn er in 2021 geen werkbezoeken geweest.

Adviezen

Voor alle uitgebrachte adviezen heeft de ASDH informatierondes gehouden met belanghebbenden, zowel professionals als vrijwilligers. Deze zijn in live-sessies en als gevolg van het Covid-19 digitaal gehouden om hun op- en aanmerkingen kenbaar te maken. Mede door deze sessie en mailcontacten kon de ASDH een goed advies voorbereiden. De inbreng van al deze instanties wordt door de ASDH bijzonder op prijs gesteld.

Op de adviezen zijn de door het College van Burgemeester en Wethouders argumenten voor en tegen gegeven en samen aan de Gemeenteraad voorgelegd.

Werkwijze adviesaanvraag Raadsvoorstel:

 1. College stuurt nota voor advies geeft mondelinge toelichting
 2. Eventueel werkgroepje maakt plan van aanpak en later concept advies
 3. Eventueel consulteren professionele instanties/ andere (vrijwilligers) organisaties
 4. ASDH geeft akkoord
 5. Advies naar college en gemeenteraad/ ambtenaren/ASDHsleden/ aangeschreven organisaties
 6. Reactie college gaat ook naar de gemeenteraad

Werkwijze adviesaanvraag college stuk:

 1. College geeft mondelinge toelichting
 2. Advies maken. Eventueel werkgroepje
 3. Eventueel consulteren professionele instanties/ andere (vrijwilligers) organisaties
 4. ASDH geeft akkoord
 5. Advies gaat naar college/ ambtenaren/ ASDHsleden/ aangeschreven organisaties
 6. Reactie college ( schriftelijk en mondeling)
 7. College maakt voorstel gemeenteraad
 8. Raadsvoorstel gaat met advies en reactie college naar de gemeenteraad

Werkwijze ongevraagd advies:

De ASDH signaleert een maatschappelijk- of zorg-probleem. Werkwijze is zoals hierboven beschreven.

Uitgebrachte adviezen

8 januari 2021: de ASDH heeft het advies uitgebracht inzake de 1e wijziging Verordening WMO 2020. De gemeenteraad heeft de voorgestelde wijziging van de Verordening besproken in de vergadering dd. 22 april 2021.

25 februari 2021: de ASDH heeft het advies uitgebracht inzake Taakstelling WMO en Jeugd 2021.

Informatievoorziening

Op de website www.adviesraadsociaaldomeinhoogeveen.nl staat allerlei informatie over de ASDH zoals over de wijze van adviseren, welke samenstelling er op dit moment is en welke adviezen er zijn gegeven. De advertentie voor vacature voor algemeen lid ASDH staat ook op de website, deze advertentie is ook geplaatst in de Hoogeveense Courant.

Financiën

De financiën van de ASDH wordt beheerd door de penningmeester, dhr. L. Bremer.

In 2021 zaten in de kascommissie dhr. H. v/d Weg en dhr. G. J. Walda, als reserve dhr. R. Bras. De financiën zijn correct bevonden.

Tot slot

Het jaar 2021 van de ASDH is een vruchtbaar en intensief jaar geweest, maar kon niet zonder zorgen worden afgesloten. Met name de tekorten die zich aftekenen in het budget van het Sociaal Domein vereisten en vereisen ook nu nog veel aandacht; niet alleen van het College van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad, maar ook van de ASDH.

Jaarverslag ASDH 2021