De Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen heeft een advies gegeven over het Leerlingenvervoer 2022-2025. Het volledige advies kun je lezen in deze bijlage.

Adviesaanvraag

De Gemeente heeft op 11 januari 2022 de Adviesraad om advies gevraagd inzake het Leerlingenvervoer.

Als bijlage hebben zij toegevoegd:

 • Leeswijzer Verordening bekostiging Leerlingenvervoer Hoogeveen 2022 . Hierin zijn de veranderingen ten opzichte van de huidige – nu geldende verordening uit 2015 beschreven
 • Adviesaanvraag van de nieuwe verordening bekostiging Leerlingenvervoer, welke is overgenomen van de VNG. (Raadsbesluit)
 • Beleidsregel of Besluit B&W met de uitgewerkte artikelen 2022
 • Adviesvraag concept Leerlingenvervoer 01-01-2022
 • Adviesaanvraag concept leerlingenvervoer 11-01-2022)

Onderwerp van advies (adviesaanvraag)

Gevraagd advies met betrekking tot de herziening van de verordening en bekostiging Leerlingenvervoer inclusief de beleidsregels.

Samenvatting

De beleidsregels zijn goed omschreven. Ook geeft het meer duidelijkheid dan voorheen. Deze verordening wordt in de raad besproken inclusief ons

advies.

Uitgangspunten en verantwoording (Doelstelling)

 • De eigen verantwoordelijkheden van de ouders
 • De kracht van de leerling tot een mate van zelfredzaamheid
 • Rekening houdend met de bekwaamheid van de leerling
 • Verantwoordelijkheid van de vervoerder
 • Verantwoordelijkheid van de leerkrachten bij komst en vertrek

Advies

 • Er moet goed gekeken worden of het 9 jarig kind echt bekwaam is bij het bespreken van het persoonlijk ontwikkelingsplan
 • De afspraken moeten duidelijk omschreven en aan de ouders worden toegestuurd
 • Instellen van een drempelbedrag van de eigen bijdrage i.v.m. kwetsbare gezinnen
 • Duidelijk stellen wat de afspraken zijn voor toegankelijke scholen zoals religieuze of levensbeschouwelijke
 • Evaluatie: Beleidsregels tenminste 1 x per 3 jaar evalueren
 • Evaluatie: Het proefdraaien op een andere school na 4 à 6 maanden
 • Tekstueel aanpassen van de Beleidsregels
 • Art. 13.2 Advies: Het is wenselijk om het maximale aantal lesuren te noemen!

Artikel 1: Begripsbepalingen

Aanvraagformulier: Is nog niet beschikbaar. Advies: schrijf dit formulier in begrijpelijke taal.

Artikel 2: Aanvraag vervoersvoorziening /aanvraagprocedure

Bekostigingsformulier: Is nog niet beschikbaar. Advies: Schrijf dit formulier in begrijpelijke taal. De Peildatum is 1 mei.

Artikel 3: Persoonlijk ontwikkelingsplan

Wanneer de leerling de leeftijd van 9 jaar heeft bereikt kan een persoonlijk ontwikkelingsplan worden opgesteld betreffende het vervoer. Dit wordt samen met de ouders en de leerling besproken. Wanneer het niet lukt mag deze persoon weer terug naar de voorgaande vervoers-situatie

Advies: De leerling hoort hierbij aanwezig te zijn. (niet desgewenst) Ook moet het advies van de leerkracht meegenomen worden, aangezien hij/zij de leerling dagelijks meemaakt in de klas. Zorgvuldigheid is geboden om de bekwaamheid van de leerling te bepalen! Maatwerk!!

Artikel 4: Ziekte, incidentele afspraken of roosterwijziging

Bij kwetsbare leerlingen kan een ziekte grote impact hebben. Het college moet hier open voor staan om dit zo nodig aan te passen. Dit is inclusief een medische verklaring. Maatwerk is hierbij nodig!

Artikel 5: Reistijd

Advies: Hierbij moeten goede afspraken gemaakt worden tussen de Gemeente en de Vervoerder. Zo nodig extra overleg bij afwijkende omstandigheden.

Artikel 6: Fietsafstand

 • Een kind van 4 – 8 jaar moet achterop zitten bij de ouder wanneer de afstand 6 km. is. Het is niet duidelijk waar deze veronderstelling op gebaseerd is?
 • Wij kunnen ons niet voorstellen dat een kind van 9 jaar 7 km alleen moet fietsen. Deze afstand kan risicovol zijn. Wij vinden dit niet realistisch. De schooltijden zijn anders dan bij de gewone basisschool waardoor er niet in groepen gefietst kan worden.

Advies: Enige coulance is hierbij gewenst. Dit moet per kind goed bekeken worden.

Artikel 10: Individueel vervoer

Dit kan nodig zijn als een kind – vanwege zijn handicap – afwijkend gedrag vertoont.

Advies: Het is goed om dit specifiek te benoemen.

Artikel 11: ISK = Internationale schakelklas

Alleen kinderen van de basisschool komen hiervoor in aanmerking.

Artikel 12: Hoogbegaafdheid

Alleen kinderen van de basisschool komen hiervoor in aanmerking.

Artikel 15: Tijdelijk Verblijf

De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders om dit goed te regelen.

Artikel 16: Crisissituatie

Binnen 12 weken moet het duidelijk zijn waar het kind gaat wonen

Artikel 17: Naschoolse opvang

De opmerking dat de naschoolse opvang op de route naar huis moet liggen is niet relevant omdat de kinderen door het thuisfront zelf op gehaald worden van de naschoolse opvang.

Artikel 18: Stage

Een stage is een onderdeel in het voortgezet onderwijs. Voor het 18de jaar krijgt de doorsnee leerling geen vergoeding hiervoor. We gaan er dan ook vanuit dat het specifieke leerlingen betreft waarbij het stageadres buiten deze straal ligt.

Artikel 19: Proefdraaien

Advies: tussentijdse evaluatie – na 3 à 4 maanden – is hier op z’n plaats

Artikel 20: Slotbepalingen

 • Artikelnummering loopt vanaf 11 niet goed door.

Slotopmerkingen

 • Betaling van de opgelegde eigen bijdrage: Ons advies om dit af te stemmen met hun mogelijkheden door een drempelbedrag vast te stellen.
 • In het raadsbesluit van de verordening staat: wanneer ouders gezamenlijk rijden (carpooling) krijgt 1 gezin de vergoeding. Dit moet men dus onderling goed regelen. Wordt niet in deze verordening benoemd.
 • Juridische onderbouwing betreffende de rechtszekerheid voor de ouders is noodzakelijk.
 • De ouders moeten de afspraken – inclusief de consequenties en juridische onderbouwing – die ze met de gemeente maken schriftelijk ontvangen in begrijpelijke taal.
 • Regelmatige contacten met de scholen voor een goede communicatie is belangrijk. Bijvoorbeeld door wisseling van leerkrachten en vervoerders!
 • De beleidsregels moeten met een bepaalde regelmaat geëvalueerd en zo nodig aangepast worden. Bijvoorbeeld 1 x per 3 jaar.
 • Een inspraak gelegenheid is tot nu toe niet aan de orde geweest. Dit lijkt ons wenselijk voor de betreffende ouders.

Verordening (Raadsbesluit)

 • Art.4.6 Vraag: Welke ondersteuning bieden B&W om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerling te bevorderen?
 • Art.6.6 Vraag: Welke nadere voorwaarden kunnen B&W verbinden aan de toekenning van een vervoersvoorziening?
 • Art. 12 Vraag: Welke toelagen worden er in mindering gebracht op de reiskosten?
 • Art.24.7 Vraag: Gelden er andere regels voor gehandicapte leerlingen?

Afkortingen

 • OOGO: Op Overeenstemming Gericht Overleg
 • LEA: Lokale Educatieve Agenda
 • OCW: Onderwijs Cultuur en Wetenschappen

Contacten

 • Beleidsmedewerker: Lisette Pronk – Tijmens
 • Uitvoeringsmedewerkers: Lisanne Bijl en Anja Soer
 • Coördinator Jeugd en gezin in de Wolden: Erika Boer

Informatie vanuit de Gemeente

 • Verordening, Beleidsregels en leeswijzer verordening
 • Aanvraagformulier voor leerlingenvervoer

Naslagwerk via internet

 • Gemeente Dalfsen wat betreft de beleidsregels leerlingenvervoer

Scholen

 • Diverse scholen uit Hoogeveen, Meppel, Steenwijk, Zwolle en Groningen zijn via de mail benadert. Van enkele scholen mochten we input ontvangen.

Taxi Dorenbos Drenthe Emmen

 • Het vervoersbedrijf Doorenbos geeft aan dat het overleg alleen met de gemeente plaats vindt.

 

Advies Leerlingenvervoer 2022-2025