1. Adviesaanvraag en verantwoording

Op 1 december 2020 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen de Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen (Adviesraad) formeel om advies gevraagd over de door de gemeente voorgestelde 1e Wijziging Verordening WMO 2020.

Bij de adviesaanvraag zijn de volgende stukken meegestuurd:

  • Voorstel voor Burgemeester en Wethouders

  • Voorstel voor de Gemeenteraad

  • Voorgestelde wijziging van de Verordening

Bij het beantwoorden van de adviesaanvraag is bovendien gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

  • Onderwerp van advies (adviesvraag/adviesvragen).

  • Beantwoording van technische vragen door dhr. H. Fokkes
    https://uurtarief.tips/nl/zzp/uurtarieven-zzp/zorg/uurtarief-pgb-zorgverlener-zzp

  • https://loonwijzer.nl/eigenbaaswijzer/zzp-zorghttps://www.aalten.nl/bestuur-en-organisatie/openbare-vergaderingen_43955/agenda/gemeenteraad_31755/40-informatiebrief-gemeenten-persaldopdf_5249184.pdf
    https://www.hoogeveen.nl/fileadmin/hoogeveen/PDF/Beleid/Drents_Kwaliteitskader Sociaal Domein.pdf

2. Samenvatting

Het is de Adviesraad duidelijk geworden dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn. Wij hadden verwacht dat met het Herontwerp Sociaal Domein ( Paradigmashift) zou worden begonnen. Een visie en integrale kijk is nodig.  Aan de hand van die uitkomst kan dan bekeken worden hoe en waar eventuele bijsturingen/bezuinigingen doorgevoerd zouden moeten worden. De Adviesraad is van mening dat er meer integraal gewerkt moet worden om de bezuinigingen te halen en zo min mogelijk burgers in hulp achteruit moeten gaan. Deze wijziging in de verordening lijkt meer op hap-snap beleid dan een integrale kijk op zaken. 
Veel gemeenten hanteren op voorhand een afslag voor formele zorgverleners die vanuit een pgb werken, uitgaande van het feit dat zij geen overheadkosten hebben. Dit is echter een onjuiste aanname. Ook ZZP’ers hebben te maken met overhead die soms zelfs hoger is dan bij grote organisaties omdat zij geen gebruik kunnen maken van collectieve prijsafspraken (pensioen, arbeidsongeschiktheidsverzekering etc.).
De Adviesraad is van mening dat de tarieven toereikend moeten zijn voor de zorgverlener.
De Adviesraad is tevens van mening dat de kwaliteit van de zorgverlener de belangrijkste voorwaarde is.

3. Uitgangspunten voor advisering

Bij het beoordelen van de 1ste Wijziging Verordening WMO 2020 zijn wij ervan uitgegaan dat de gevraagde ombuiging/bijsturing volgens het College realistisch en redelijk is.

4. Werkwijze

De Adviesraad heeft uit haar midden een werkgroep samengesteld en gevraagd het advies voor te bereiden. Deze heeft naar eer en geweten een conceptadvies geschreven dat uiteindelijk in de voltallige Adviesraad is besproken. Vanwege het korte tijdsbestek voor het uitbrengen van het advies in het kerstreces, is de Adviesraad niet in staat geweest om een overkoepelend orgaan voor ZZP’ers in Hoogeveen c.q. andere ZZP-verbanden te consulteren.

5. Invulling

Algemeen

De Adviesraad is van mening dat, buiten al de eerdere ombuigingen/bijsturingen in de voorgaande jaren, dit ook weer een financiële kaasschaafhandeling is geweest. Zoals wij in de samenvatting aangeven lijkt ook deze wijziging weer een gezochte bezuiniging. Wij adviseren het college om toch eens meer te kijken naar wat er echt nodig is bij de Hoogeveense burgers en hoe u dit integraal bereikt kan worden. Een visie op het sociaal domein dus, die door het Herontwerp Sociaal Domein (Paradigmashift) bereikt zou kunnen worden. Het geheel wordt nu te veel financieel gestuurd.
Wat voorligt is een 1e wijziging; hoeveel wijzigingen volgen er nog? Wij realiseren ons dat dit heel onzeker is. Ook omdat er regelmatig veel wijzigingen vanuit het Rijk komen. Door meer integraal te kijken en met visie zouden al wat wijzigingen voorkomen kunnen worden en zijn zowel ZZP’ers als  cliënten meer zeker van wat er staat te wachten en wordt men niet geconfronteerd met steeds weer nieuwe bezuinigingen en veranderingen.
De Adviesraad is van mening dat er verwarring kan ontstaan door de termen gekwalificeerde ZZP’ers en de term professionals. Naar onze mening zijn gekwalificeerde ZZP’ers professionals. Wat is in de ogen van het college het verschil tussen Begeleiding en Begeleiding Individueel?
Het door het college gestelde uurtarief voor ZZP’ers is naar onze mening voor persoonlijke verzorging. ZZP’ers met meer opleiding en ervaring zouden moeten worden betaald naar onderstaande bedragen die wij van de door ons geconsulteerde website hebben gehaald. Voor begeleiding door gekwalificeerde ZZP’ers gelden andere tarieven. 
De Adviesraad maakt zich dan ook zorgen of de kwaliteit, door de verlaging van het tarief, gewaarborgd kan blijven. In de WMO en Jeugdwet wordt uitdrukkelijk vermeld dat de tarieven toereikend moeten zijn voor de zorgverleners.
Aan de door de gemeente gestelde kwaliteitseisen worden tarieven gekoppeld die worden ontleend aan het Kwaliteitskader. (6e bullit).

Advies

De Adviesraad adviseert het College om zo spoedig mogelijk aan de gang te gaan met het Herontwerp Sociaal Domein (Paradigmashift) om zo integrale afwegingen te maken. Zo kan worden gekeken en afgewogen wat de gevolgen zijn voor burgers. En vermijdt men hap-snap bijsturingen.
Ook adviseert de Adviesraad om duidelijke omschrijvingen van zaken als gekwalificeerde ZZP’ers, professionals, begeleiding en individuele begeleiding. Gebruik zo veel mogelijk uniforme landelijke omschrijvingen om verwarring te voorkomen.
De Adviesraad adviseert om duidelijk aan te geven of er nog verschillende bedragen overblijven na verandering ( €25,- en € 17,-) of dat dit nu één bedrag wordt.

 

Wilt u meer weten over de behandeling van dit advies door de gemeenteraad klik hier.

 

Hoogeveen, 8 januari 2021. 

 

Advies dd. 8 januari 2021 inzake 1e wijziging verordening WMO 2020