1. Adviesaanvraag en verantwoording

Op 10 maart 2020 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen de Adviesraad formeel om advies gevraagd met betrekking tot de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 en Normering huishoudelijke hulp.

In de voorbereiding van het advies zijn ook cliënten, cliëntorganisaties en zorgverleners geconsulteerd. Onderwerp van advies (adviesvraag / adviesvragen) waren:

  • Zijn de nieuwe normtijden op een zorgvuldige wijze tot stand gekomen?
  • Bieden deze voldoende ruimte tot het leveren van maatwerk?
  • Kan het normkader voor de gemeente Hoogeveen (zie onderzoek normtijden Thuishulp Hoogeveen) worden ingezet als normering voor toekenning van Thuishulp?
  • Welke aandachtspunten wilt u het college c.q. gemeenteraad nog meegeven?

Het uitgebrachte advies luidde en is daar waar nodig van een advies voorzien:

> Zijn de nieuwe normtijden op een zorgvuldige wijze tot stand gekomen?

De nieuwe normtijden zijn vastgesteld door onderzoek van het bureau HHM (HHM heeft een link met CIC en KPMG Plexes). De omschreven normtijden zijn geaccepteerd door de CRvB (Centrale Raad van Beroep) aldus HHM. De activiteiten en frequenties zijn goed omschreven door HHM. Echter, zonder aangeven van minuten per frequentie is beoordeling van de 125 minuten per week niet te beoordelen. Voor zover de Adviesraad het kan bekijken, lijkt het dat er zorgvuldig naar de tijden is gekeken. Bieden de nieuwe normtijden voldoende ruimte tot het leveren van maatwerk? In de lijst van frequenties zijn geen minuten opgenomen; dat is niet correct, zonder aangeven van minuten kun je geen goede indicatie stellen voor hulp-tijden. Minuten aangeven is noodzakelijk om goed te kunnen beoordelen of 125 minuten per week wel voldoende is. In het schema zijn totaal minuten opgenomen die niet controleerbaar zijn. Er is geen onderscheid gemaakt in zwaar/licht werk. Toilet schoonmaken 1 x per week is discutabel.

Kan het normkader voor de gemeente Hoogeveen (zie onderzoek normtijden Thuishulp Hoogeveen) ingezet worden als normering voor toekenning Thuishulp gemeente Hoogeveen?
> De Adviesraad bevestigt dat dit kan worden ingezet mits minuten worden aangegeven bij de frequenties.

Maatwerk kwetsbare mensen

De Adviesraad is van mening dat er pilotprojecten uitgevoerd moeten worden om te onderzoeken of het mogelijk c.q. efficiënter is, maatwerk te leveren voor kwetsbare mensen met een grotere/andere vraag. De betreffende persoon mag daarbij er niet op zorg achteruit gaan. De pilot kan eventueel met meerdere aanbieders worden uitgevoerd. Tegelijkertijd zien we dat er combinaties te maken zijn door uitbreiden van participatie van mensen uit bepaalde doelgroepen. Deze ideeën zijn niet nieuw en in de afgelopen tijd al meerdere keren besproken met het bestuur van de gemeente.

Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2020

Is er voldoende borging in de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020?

Advies

De Adviesraad is van mening dat voldoende borging in de Verordening vast ligt (zie artikel 8 van de verordening).
In het begin van de verordening staat “gezien het advies van de Wmo-raad” dat moet zijn ” Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen”.  
Hoofdstuk 1 artikel 5d.: Er mag van burgers verwacht worden dat zij elkaar naar vermogen bijstaan. Dit geldt zeker voor mantelzorgers. Zij mogen niet overbelast worden!!
Hoofdstuk 2 artikel 3, 5d, 5e: De Adviesraad wil nadrukkelijk vermelden dat een cliënt nooit alleen in gesprek moet gaan met een deskundige. Zij verwacht van de gemeente dat de cliënt daar duidelijk en uitgebreid op gewezen wordt.
Hoofdstuk 3 artikel 8-2a: Maatwerk moet duidelijk omschreven zijn.

Overige opmerkingen

Vervoermogelijkheden moeten ook meegenomen worden en zo nodig aangeboden worden in het gesprek. Dat is ook maatwerk. In het gesprek ook nadrukkelijk wijzen op de mogelijkheid van de klachtenprocedure met eventueel hulp daarbij. Wollig  taalgebruik, bijvoorbeeld hoofdstuk 3 artikel 8 3a en 3b. Het is de bedoeling van de tekst dat je als aanvrager eerst moet kijken of je het zelf kan oplossen?

Welke aandachtspunten wilt u het college c.q. de gemeenteraad verder nog meegeven?

Advies

De Adviesraad adviseert om WMO-consulenten zodanig uit te rusten dat zij wel de goede en nodige zorg aanbieden aan cliënten. De Adviesraad adviseert met klem om in de uitnodigingsbrief voor de intake/herindicatie cliëntondersteuning (als noodzakelijke wens van de gemeente) op te nemen. De Adviesraad verzoekt HHM een specificatie te geven van de 125 minuten als basis uitgangstijd in het normenkader.Hoogeveen, 20 april 2020.

Advies dd. 20 april 2020 inzake normering huishoudelijk hulp