PRIVACY VERKLARING

 

De Stichting Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen (hierna Adviesraad) zet zich volledig in om uw persoonsgegevens en in het bijzonder uw privacygevoelige gegevens te beschermen. De Adviesraad ziet erop toe dat dit plaats vindt conform alle relevante wet- en regelgeving en eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) hieraan stelt. De AVG is ingegaan op 25 mei 2018.

Wat wordt verstaan onder persoonsgegevens?

Informatieveiligheid gaat over de privacy en bescherming van persoonlijke gegevens van vrijwilligers, medewerkers, gebruikers van regelingen binnen het sociale domein. Gegevens zijn persoonlijk als ze zijn te herleiden naar de persoon van wie deze gegevens zijn. Bijvoorbeeld een naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer, BSN nummer. Maar ook gegevens over ziekten, medicijnen en familieomstandigheden.

Waarom verwerkt de Adviesraad persoonsgegevens?

De ASDH verwerkt uw persoonsgegevens in diverse interne processen. Op deze manier kan de Adviesraad u zo efficiënt en effectief mogelijk haar taken vervullen en haar diensten aanbieden.

  • De Adviesraad verwerkt persoonsgegevens om haar dienstverlening en taken mogelijk te maken.
  • De Adviesraad verwerkt persoonsgegevens van leden en relaties voor communicatie en
  • De Adviesraad registreert persoonsgegevens om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen, bijvoorbeeld in het geval van in- en uitschrijven als bestuurslid bij de Kamer van Koophandel.

Welke persoonsgegevens verzamelt de Adviesraad van u?

De Adviesraad verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening; een deel van deze gegevens is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van haar dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit verzoeken tot dienstverlening. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Hoe bewaart de Adviesraad uw gegevens?

De Adviesraad zal uw persoonsgegevens op basis van wet- en regelgeving niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

 

Delen met anderen

De Adviesraad verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Verwerking persoonsgegevens websitebezoekers

Klikgedrag
Op de website van de Adviesraad worden geen gegevens van bezoekers van de website bijgehouden.

Cookies
De website van de Adviesraad maakt geen gebruik van cookies.

Welke rechten heeft u?

Hieronder staan de rechten vermeld in relatie tot het verwerken van uw persoonsgegevens door de Stichting.

  • Recht tot inzage in uw persoonsgegevens die door de Stichting worden verwerkt.
  • Recht om uw incorrecte, inaccurate of incomplete persoonsgegevens te laten corrigeren.
  • Recht om in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens te laten wissen(indien niet langer benodigd of in het geval dat deze gegevens niet conform geldende wet- en regelgeving wordt verwerkt).
  • Recht op informatie
    Als u persoonsgegevens aan de Adviesraad hebt verstrekt, heeft u het recht om te weten op welke manier de Adviesraad daarmee om zal gaan. U wordt niet nogmaals geïnformeerd als u al weet dat de Adviesraad persoonsgegevens van u verzamelt en verwerkt, en weet waarom en voor welk doel dat gebeurt. Wanneer de gegevens via een andere weg verkregen worden, dus buiten u om, wordt u geïnformeerd op het moment dat deze voor de eerste keer worden gebruikt.

U kunt uw verzoek schriftelijk kenbaar maken door een email te sturen naar de Adviesraad: info@adviesraadsociaaldomeinhoogeveen.nl. De Adviesraad zal uiterlijk binnen 1 maand inhoudelijk reageren op uw verzoek.