PRIVACY VERKLARING

De Stichting Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen (hierna ASDH) zet zich volledig in om uw persoonsgegevens en in het bijzonder uw privacygevoelige gegevens te beschermen. De ASDH ziet erop toe dat dit plaats vindt conform alle relevante wet- en regelgeving en eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) hieraan stelt. De AVG is ingegaan op 25 mei 2018 en vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Wat wordt verstaan onder persoonsgegevens?

Informatieveiligheid gaat over de privacy en bescherming van persoonlijke gegevens van vrijwilligers, medewerkers, gebruikers van regelingen binnen het sociale domein. Gegevens zijn persoonlijk als ze zijn te herleiden naar de persoon van wie deze gegevens zijn. Bijvoorbeeld een naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer, BSN nummer. Maar ook gegevens over ziekten, medicijnen en familieomstandigheden.

Waarom verwerkt de ASDH persoonsgegevens?

De ASDH verwerkt uw persoonsgegevens in diverse interne processen. Op deze manier kan de ASDH u zo efficiënt en effectief mogelijk haar taken vervullen en haar diensten aanbieden.

  • De ASDH verwerkt persoonsgegevens om haar dienstverlening en taken mogelijk te maken.
  • De ASDH verwerkt persoonsgegevens van leden en relaties voor communicatie en
  • De ASDH registreert persoonsgegevens om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen, bijvoorbeeld in het geval van in- en uitschrijven als bestuurslid bij de Kamer van Koophandel.

Welke persoonsgegevens verzamelt de ASDH van u?

De ASDH verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening; een deel van deze gegevens is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van haar dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit verzoeken tot dienstverlening. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Hoe bewaart de ASDH uw gegevens?

De ASDH zal uw persoonsgegevens op basis van wet- en regelgeving niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

 

Delen met anderen

De ASDH verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Verwerking persoonsgegevens websitebezoekers

Klikgedrag
Op de website van de ASDH worden geen gegevens van bezoekers van de website bijgehouden.

Cookies
De website van de ASDH maakt geen gebruik van cookies.

Welke rechten heeft u?

Hieronder staan de rechten vermeld in relatie tot het verwerken van uw persoonsgegevens door de Stichting.

  • Recht tot inzage in uw persoonsgegevens die door de Stichting worden verwerkt.
  • Recht om uw incorrecte, inaccurate of incomplete persoonsgegevens te laten corrigeren.
  • Recht om in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens te laten wissen(indien niet langer benodigd of in het geval dat deze gegevens niet conform geldende wet- en regelgeving wordt verwerkt).
  • Recht op informatie
    Als u persoonsgegevens aan de ASDH hebt verstrekt, heeft u het recht om te weten op welke manier de ASDH daarmee om zal gaan. U wordt niet nogmaals geïnformeerd als u al weet dat de ASDH persoonsgegevens van u verzamelt en verwerkt, en weet waarom en voor welk doel dat gebeurt. Wanneer de gegevens via een andere weg verkregen worden, dus buiten u om, wordt u geïnformeerd op het moment dat deze voor de eerste keer worden gebruikt.

U kunt uw verzoek schriftelijk kenbaar maken door een email te sturen naar de Stichting: info@adviesraadsociaaldomeinhoogeveen.nl. De Stichting zal uiterlijk binnen 1 maand inhoudelijk reageren op uw verzoek.

 

 

Bewaartermijnen

De Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken daarvan. De uiterlijke bewaartermijn hangt af van het doeleind waarvoor de Stichting uw persoonsgegevens verwerkt. Hierbij worden de wettelijke bewaar- en vernietigingstermijnen gehanteerd.

 

Beveiliging

De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Stichting:  info@adviesraadsociaaldomeinhoogeveen.nl.

Intellectuele eigendomsrechten
De website van de ASDH bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van de ASDH en van leden van de ASDH rusten. Zo zijn artikelen, teksten, foto’s en de overige grafische vormgeving van de website auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van de ASDH(onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.
Foto’s worden alleen met toestemming van betrokkenen geplaatst

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek:

De Meldplicht Datalekken houdt in dat organisaties  binnen 72 uur een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra zij een ernstig datalek hebben.
Mocht hierbij een risico bestaan dat uw privacy wordt geschaad, dan nemen wij direct contact met u op.

Recht op beperking van verwerking
In gevallen dat waarin u vindt dat de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist zijn/in strijd met de wet worden gebruikt / de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld maar u ze nog wel nodig heeft voor de uitoefening of verdediging van enig recht in rechte of in het geval van een lopende bezwaarprocedure, wordt het gebruik daarvan op uw verzoek beperkt, behalve in uitzonderingsgevallen die in de wet beschreven staan.     

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door de ASDH dan kunt u dit melden via de mail: wmoraadhoogeveen@gmail.com (mailto:info@wmoraadhoogeveen@gmail.com