Missie en visie Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen  

Missie 

De Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen (Adviesraad) geeft, gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk advies aan het  college van B&W met het doel om het gemeentelijk beleid aangaande het sociale domein zodanig te beïnvloeden dat alle inwoners van de gemeente Hoogeveen op basis van zelfredzaamheid optimaal kunnen participeren in de samenleving.  

Visie 

Iedere inwoner van de gemeente Hoogeveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten met gebruikmaking van zijn of haar eigen mogelijkheden. Indien nodig kunnen inwoners daarbij ondersteund worden. Ze worden daarbij met respect behandeld vanuit de gedachte dat iedereen waardevol is en gelijkwaardig aan elkaar. Het is van belang dat burgers dit zelf ook zo ervaren en uitgenodigd worden om in de Hoogeveense samenleving mee te denken en mee te doen.   

Rolopvatting 

 1. De beleidsterreinen waarover de Adviesraad adviseert betreft het gehele sociale domein van de gemeente Hoogeveen, dus inclusief Maatschappelijke Ondersteuning, Participatie en Jeugdzorg;   
 2. De leden van de Adviesraad vervullen hun rol zonder last of ruggespraak en zijn dus geen vertegenwoordigers van specifieke groepen;
 3. Het belang van de burgers van de gemeente Hoogeveen staat centraal, waarbij de Adviesraad  speciaal aandacht heeft voor kwetsbare burgers, mantelzorgers en vrijwilligers; 
 4. De Adviesraad onderhoudt goede contacten met B&W, gemeente ambtenaren, leden van de gemeenteraad én met zorgaanbieders;
 5. De Adviesraad wordt vroegtijdig in het beleidsproces  betrokken;
 6. De Adviesraad heeft een proactieve en opbouwende kritische houding;
 7. De Adviesraad heeft een signalerende en adviserende rol en géén uitvoerende rol, zoals het uitvoeren van enquêtes, het mobiliseren van burgers, e.d. 

Samenstelling 

De Adviesraad  bestaat uit inwoners van de gemeente Hoogeveen die affiniteit hebben met het sociaal domein en werken vanuit de gedachte dat de mens centraal dient te staan binnen de wet- en regelgeving. De Adviesraad telt tenminste 9 leden, inclusief voorzitter en secretaris. De Adviesraad is geen klachtencommissie. De leden hebben elk hun eigen expertise  en interessegebied, zijn positief kritisch ingesteld, signaleren eventuele problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze ervaringsdeskundigen en experts bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen. De Adviesraad vergadert maandelijks, de meeste vergaderingen zijn openbaar.  

Spreekrecht

U heeft als inwoner van de gemeente Hoogeveen de mogelijkheid om in te spreken. De Adviesraad vindt namelijk dat iedere inwoner van de gemeente iets moet kunnen zeggen over zaken die belangrijk voor hem/haar zijn en waarvan hij/zij vindt dat de Adviesraad dit moet weten. Als u wilt inspreken zijn er wel een aantal spelregels.

Leden van de Adviesraad
 • W.L.M. Mastwijk     Voorzitter
 • J. Nijmeijer            Secretaris
 • L. Bremer              Penningmeester
 • H. Lip                   Lid
 • R.E.J. Bras            Lid
 • H.H.F. Gierveld      Lid
 • J. Veltman            Lid       
 • E. Bakker              Lid
 • Vacature               Lid