Hoogeveen, 3 juli 2024

De Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen heeft een advies, dd. 18 juli 2023, gegeven inzake de Concept Nota Jeugd. Deze is te lezen via deze link.

Hoogeveen, 3 juli 2024

De Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen heeft over het jaar 2023 een verslag geschreven. Lees meer…

Hoogeveen, 7 februari 2024

Hoogeveen, 1 april 2023

De Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen heeft over het jaar 2022 een verslag geschreven. Lees meer…

Jaarverslag ASDH 2022 visueel

Hoogeveen, 27 januari 2023

De Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen heeft een advies gegeven over Akkoord besparing SWW. Het volledige advies kun je lezen door te klikken op deze link.

Hoogeveen, 27 januari 2023

De Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen heeft een advies gegeven over de wijziging verordening WMO. Het volledige advies kun je lezendoor te klikken op deze link.

Hoogeveen, 1 juli 2022

De Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen heeft over het jaar 2021 een verslag geschreven. Lees meer…

Hoogeveen, 1 maart 2022

De Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen heeft een advies gegeven over het Leerlingenvervoer 2022-2025. Het volledige advies kun je lezen in deze bijlage

Hoogeveen, 5 januari 2022

De Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen heeft een advies gegeven over het Herontwerp Sociaal Domein 2022-2025 Ontwerp programmaplan. Het volledige advies kun je lezen door te klikken op deze link.

Hoogeveen, 25 februari 2021

In de vergadering van donderdag 25 februari 2021 heeft de adviesraad het advies uitgebracht inzake Taakstelling WMO en Jeugd 2021.
Op de pagina’s  WMO en Jeugd (adviezen) kunt u dit advies uitgebreid lezen.

Hoogeveen, 8 januari 2021

Op 8 januari 2021 heeft de adviesraad het advies uitgebracht inzake de 1e wijziging Verordening WMO 2020. De gemeenteraad heeft de voorgestelde wijziging van de Verordening besproken in de vergadering dd. 22 april 2021.  Op de pagina WMO kunt u dit advies raadplegen.

Hoogeveen, 20 december 2020

De Adviesraad heeft haar laatste vergadering gehouden op donderdag 17 december jl.
In het kort wordt hieronder weergegeven wat er is besproken/besloten.

  • Binnen de gemeente wordt druk gerekend op welke wijze de bezuinigingen kunnen worden geëffectueerd in 2021. Eveneens is binnen de gemeente Hoogeveen een proces op gang gebracht om het Sociaal Domein in al haar facetten aan een nader onderzoek te onderwerpen. De Adviesraad zal in dit proces worden meegenomen.
  • Op 1 december 2020 is een verzoek ontvangen van het College van Burgemeester en Wethouders om een advies uit te brengen op de 1e wijziging van de Verordening WMO 2020. Hiervoor heeft de Adviesraad minimaal 6 weken de tijd om tot een advies te komen en dit advies aan het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad aan te bieden. Uiteraard zal het uitgebracht advies op de website worden geplaatst.
  • Na 9 jaren lidmaatschap van de voormalige WMO-raad en de huidige Adviesraad is afscheid genomen van de heer J. Nijmeijer uit Hoogeveen. De adviesraad bedankt de heer Nijmeijer voor al datgene wat hij heeft gedaan en wenst hem voor de toekomst alle goeds toe.

Hoogeveen, 14 november 2020

Op vrijdag de 13e november j.l. heeft de Adviesraad zoals reeds vooraangekondigd het advies inzake de Programmabegroting 2021-2024 aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen.
Wij nodigen u uit kennis te nemen van dit advies.
Het advies is te raadplegen onder het tablad WMO-Adviezen.

Hoogeveen, 26 juli 2020

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp WMO op de schop?

Om de kosten van de WMO te beteugelen kan worden gekozen voor herinvoering van een inkomensafhankelijke  eigen bijdrage voor alleen de huishoudelijke hulp.
Hiermee worden personen met een laag inkomen ontzien en gaan alleen personen met een hoger inkomen een hogere eigen bijdrage betalen.
Nu is het zo dat iedereen voor gebruikmaking van huishoudelijke hulp in het kader van de WMO een eigen bijdrage is verschuldigd van € 19,00 (het zogeheten WMO-abonnementstarief).

Gemeenten zijn met deze algemeen geldende eigen bijdrage van € 19,00 per maand op zijn zachtst gezegd bepaalt niet gelukkig. Het heeft sinds 2019 dan ook geleid tot een sterke toename van aanvragen voor huishoudelijke hulp. Immers,  mensen met een relatief hoog inkomen kunnen nu ook gebruik maken van de WMO-hulp zoals hierboven is vermeld terwijl de draagkracht beduidend hoger is voor deze mensen. Deze voor eenieder vastgestelde eigen bijdrage is sinds 2019 geldig en hierin schuilt een grote mate van rechtsongelijkheid.
Het gevolg is geweest dat de vraag naar huishoudelijke hulp sinds 2019 sterk is toegenomen en er dus een behoorlijke financiële druk komt te liggen op de schouders van de gemeenten.

Diverse fracties in de 2e Kamer willen weten wat de gevolgen zijn van het afschaffen van de eigen bijdrage algemene en maatwerkvoorzieningen in de WMO met uitzondering van beschermd wonen en van maatschappelijke opvang.
Er zal uitgebreid onderzoek worden gedaan naar de gevolgen van afschaffing van de algemeen geldende eigen bijdrage.
Wordt vervolgd.

Bron: artikel Binnenlands Bestuur

Bent u geïnteresseerd in het hele artikel klik dan hier voor meer informatie.