Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen. Op deze site kunt u veel lezen over de taak van de Adviesraad zoals die door de gemeenteraad van Hoogeveen is toegekend.

Missie, visie en samenstelling Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen.

Missie:    

De Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen (Adviesraad) geeft, gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk advies aan het  college van B&W met het doel om het gemeentelijk beleid aangaande het sociale domein zodanig te beïnvloeden dat alle inwoners van de gemeente Hoogeveen op basis van zelfredzaamheid optimaal kunnen participeren in de samenleving.  

Visie:

Iedere inwoner van de gemeente Hoogeveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten met gebruikmaking van zijn of haar eigen mogelijkheden. Indien nodig kunnen inwoners daarbij ondersteund worden. Ze worden daarbij met respect behandeld vanuit de gedachte dat iedereen waardevol is en gelijkwaardig aan elkaar. Het is van belang dat burgers dit zelf ook zo ervaren en uitgenodigd worden om in de Hoogeveense  samenleving mee te denken en mee te doen.

Rolopvatting:  

De beleidsterreinen waarover de Adviesraad  adviseert betreft het gehele sociale domein van de gemeente Hoogeveen, dus inclusief Maatschappelijke Ondersteuning, Participatie en Jeugdzorg. 

  1. De leden van de Adviesraad vervullen hun rol zonder last of ruggespraak en zijn dus geen vertegenwoordigers van specifieke groepen
  2. Het belang van de burgers van de gemeente Hoogeveen staat centraal, waarbij de Adviesraad speciaal aandacht heeft voor kwetsbare burgers, mantelzorgers en vrijwilligers
  3. De Adviesraad onderhoudt goede contacten met B&W, gemeenteambtenaren, leden van de gemeenteraad én met zorgaanbieders
  4. De Adviesraad wordt vroegtijdig in het beleidsproces  betrokken
  5. De Adviesraad heeft een proactieve en opbouwende kritische houding
  6. De Adviesraad heeft een signalerende en adviserende rol en  géén uitvoerende rol, zoals het uitvoeren van enquêtes, het mobiliseren van burgers e.d. 

Samenstelling:

De Adviesraad heeft een brede samenstelling. De Adviesraad bestaat uit een mengeling van ‘experts’ die kunnen onderhandelen, stukken lezen en schrijven, presenteren en uit mensen die nauw contact hebben met de werkvloer en de inwoners van de gemeente Hoogeveen en daardoor signalen kunnen opvangen 

Wij hopen u met deze nieuwe website voldoende te kunnen informeren.

Met vriendelijke groeten,
De Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen